วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Icon pack ไว้ประกอบสื่อการสอน powerpoint word ต่างๆ

 


Icon Pack 1 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร 2551

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Additional Mathematics) 


หาโหลดได้ที่เว็บนี้ คลิก

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา

หน่วยที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร

หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล  จำนวน 4 ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจำวัน
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ข้อมูล สารสนเทศและการประมวลผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 2

งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การสำรวจการส่งงานของนักเรียน
เรื่อง การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์พิเศษ
เรื่อง การสำรวจราคา สินค้า
เรื่อง การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์  (งานวิจัยคอมพิวเตอร์)

ดาวน์โหลดคลิก

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ส่งเสริมการเรียนวิทย์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ส่งเสริมการอ่่านทำนองเสนาะ
เรื่อง ส่งเสริมการอ่านสะกดคำ
เรื่อง ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ส่งเสริมทักษะการระบายสี

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด